Voorwaarden Behandeling en Privacy

Voorwaarden met betrekking tot uw behandeling bij Acu-Balance
Bij het aangaan van een behandeling dient uw behandelaar u vooraf in te lichten over hoe deze behandeling praktisch eruit ziet, wat de kosten ervan zijn en wat u mogelijk mag verwachten na een behandeling of behandelingstraject zowel qua resultaat zonder hier garanties in te kunnen geven, alsmede over mogelijke reacties na een behandelsessie. U geeft mondeling toestemming tot het uitvoeren van de behandeling door uw behandelaar, in deze Rob Coumans namens praktijk Acu-Balance, en aanvaardt daarmee de wijze waarop uw behandelaar deze uitvoert conform de beroepsethiek voorgeschreven door de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) en volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). De NVA is overkoepelend aangesloten bij klachteninstantie KAB en is er tevens een patiëntenvereniging NVPA (www.nvpa.nl).Uw behandelaar heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via de VvAA en NVA en geldt aansprakelijkheid volgens de voorwaarden van toepassing in deze. Minderjarigen onder de 16 jarige leeftijd worden alleen behandeld indien toestemming en aanwezigheid van een van beide ouders/voogd. Een (intake)gesprek verplicht u en ook de behandelaar niet tot het aangaan van een behandeling of behandeltraject en bent u als cliënt en ook de behandelaar geheel vrij in het al dan niet maken van een vervolgafspraak, alsmede op elk gewenst moment en om wat voor reden dan ook een behandeling beëindigd kan worden door beide partijen. Het niet nakomen van een afspraak, indien niet uiterlijk 24 uur voor aanvang ervan afgemeld, kan in rekening gebracht worden.
Privacyverklaring en gegevensverwerking inzake Wet AVGVoor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is wettelijk verplicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, contactgegevens, zorgverzekering), aantekeningen over uw gezondheidstoestand, medicijngebruik en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, alsmede mogelijk ook informatie met betrekking tot uw werk, sociaal-maatschappelijke activiteiten zoals hobby’s, sport, privésituatie, relevant voor de behandeling zelf en goede communicatie. Hierin bent u als cliënt geheel vrij wat u wel of niet deelt met uw behandelaar. Praktijk Acu-Balance heeft geheimhoudingsplicht en is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA website: www.acupunctuur.nl
Naam, adres en persoonsgegevens, waaronder ook emailadressen worden niet gebruikt ter promotie doch enkel en alleen voor direct contact of voor facturering naar u als cliënt en voor u zelf ter declaratie bij uw zorgverzekeraar. U kunt hier te allen tijde aangeven op welke wijze contact met uw wordt opgenomen, alsmede heeft u het recht te allen tijde uw gegevens uit uw dossier of uw volledige dossier te laten verwijderen.Uw behandelaar, Rob Coumans namens Praktijk Acu-Balance, doet zijn uiterste best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben! Enkel en alleen uw behandelaar en u zelf hebben toegang of inzage tot de gegevens in uw dossier! Derden, bijvoorbeeld ter informatie bij verwijzing of bij waarneming, hebben uitsluitend na úw toestemming toegang tot uw gegevens! Mochten gegevens gebruikt worden bij casuïstiek bespreking tijdens bijvoorbeeld intervisie met collega’s, dan worden deze gegevens geanonimiseerd. Medische dossiers worden wettelijk 15 jaar bewaard. Om data-lek te voorkomen wordt uw dossier wordt niet digitaal of online bewaard, enkel op papier en in afsluitbare dossierkasten waar alleen uw behandelaar toegang toe heeft.Wees u ervan bewust dat het door u als cliënt zelf plaatsen van berichten op de Facebookpagina van Praktijk Acu-Balance, alsmede communicatie via onlinediensten, zoals email en berichten/chatservice van bijvoorbeeld Facebook/Messenger/Whatsapp etc., mogelijk kan worden onderschept door derden. Hier kan uw behandelaar Acu-Balance onvoldoende invloed op hebben behalve het zoveel mogelijk afschermen en beveiligen van zijn eigen toegang tot deze diensten en zijn derhalve in deze de algemene en privacy voorwaarden zelf van Facebook/Google/Microsoft/andere betrokken partijen van toepassing.Alle relevante informatie inclusief deze voorwaarden met betrekking tot uw behandeling en privacy is duidelijk vooraf te raadplegen schriftelijk in de praktijk zelf en op de website van Praktijk Acu-Balance www.acu-balance.nl en meer informatie algemeen op de website van de autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/zorgaanbieders-en-de-avg.

 

Opgesteld door Rob Coumans, mei 2018

Praktijk Acu-Balance Horst-Roermond-Arcen